REGULAMIN OPŁAT I PRZYZNAWANIA ZNIŻEK CZESNEGO

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

§1

1. W związku z obowiązującą umową o świadczenie usług edukacyjnych zawartą pomiędzy rodzicami, organem prowadzącym szkołę i dyrektorem szkoły, rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności placówki.

2. Do obowiązkowych opłat pobieranych przez Społeczną Szkołę Podstawową Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce związanych z kształceniem zalicza się wpisowe i czesne. Wszelkie inne świadczenia na rzecz szkoły mają charakter dobrowolny.

§2

 1. Czesne na rok szkolny rozpoczynający się od dnia 1 września ustalane jest przez Zarząd SKT nr 116 STO w Ostrołęce i ogłaszane  poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na tablicy ogłoszeń, e- dzienniku oraz stronie internetowej szkoły. 

2. Czesne obejmuje opłatę za obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekę pozalekcyjną, opiekę psychologiczną, opiekę pedagogiczną, opiekę logopedyczną, zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli placówki oraz koszty utrzymania placówki.

 3. Czesne nie obejmuje kosztów wycieczek, spektakli teatralnych, muzycznych, seansów kinowych, obozów, zielonej szkoły, zajęć dodatkowych prowadzonych przez instruktorów spoza grona nauczycieli szkoły, kosztów obiadów, opłat za ubezpieczenie oraz kosztów nieprzewidzianych.

§3

 1. Rodzice zapisujący dzieci do Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce uiszczają wpisowe, które jest jednorazową bezzwrotną opłatą w wysokości określonej uchwałą Zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce. W uzasadnionych przypadkach Zarząd SKT nr 116 STO w Ostrołęce może wyrazić zgodę na obniżenie wpłaty wpisowego.

2. Rodzice wpłacają wpisowe na konto placówki.

3. Nieopłacenie wpisowego powoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.

§4

 1. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Okres opłacania czesnego obejmuje 12 miesięcy.

2. Formalne i finansowe podstawy kształcenia ucznia w szkole określa Statut szkoły.

§5

 1. Rodzicom posyłającym do szkoły więcej niż jedno dziecko przysługują ulgi systemowe  określone uchwałą zarządu.           

2. Dzieciom pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły zatrudnionym  na podstawie umowy o pracę przysługuje ulga 50%.

3. Zainteresowani rodzice powiadamiają Dyrektora szkoły pisemnie do 10 września o zamiarze nie skorzystania z ulgi systemowej w danym roku szkolnym.

§ 6

 1. Rodzice uczniów znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji materialnej mają prawo do ubiegania sie o ulgę uznaniową w opłacie czesnego.

2. Ulgi uznaniowe przyznawane są indywidualnie przez Zarząd SKT nr 116 STO w Ostrołęce.

3. Umotywowane wnioski  należy kierować do Zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce.

4. W przypadku przyznania ulgi uznaniowej rodzice zobowiązani są do zadeklarowania pracy na rzecz szkoły. Warunki te ustalane są indywidualnie.

 5. Zarząd SKT nr 116 STO w Ostrołęce  powiadamia zainteresowanych indywidualnie na piśmie o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku o przyznanie ulgi uznaniowej w opłatach czesnego.

§7

1. Uczniowi przysługują ulgi od indywidualnej kwoty czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przez zniżkę w czesnym.

2. Należność ulgi dla ucznia określa Regulamin przyznawania stypendiów.

§8

1. Ulgi określone w § 6 i 7  mogą być przyznawane niezależnie od siebie. Łączna  wysokość ulg nie może jednak przekroczyć 50% wysokości kwoty czesnego.

2. Uczeń i jego rodzice korzystają  z ulg i zniżek pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat czesnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

Pobierz dokument

Wróć do